Prefabricats

Prefabricats

L’aprofitament integral de tot el cicle productiu de matèries primeres, ens ha permès la implantació d’una planta de prefabricats de formigó, a les instal·lacions de la pedrera de Regencós, amb productes dirigits principalment al sector d’obres d’urbanització.

Fabriquem tot tipus de vorades (rectes, corbes, remontables, jardí, escossell), cunetes, guals, rigoles i paviments.

Assolim amb escreix els paràmetres de les normes UNE-EN 1338, UNE-EN 1339 i UNE-EN 1340, pel que fa a resistències, absorció d’aigua i desgast per abrasió.

Descarrega’t el catàleg de prefabricats

Descarrega’t el catàleg de prefabricats

Vorades

Vorades rectes prefabricades de formigó doble capa, dissenyades per a la seva utilitzacióen vials d’urbanització i carreteres.

Vorades rectes prefabricades

Vorades rectes remuntables de formigó doble capa, peces normalitzades per l’Institut Català del Sòl. Utilitzades en vials d’urbanitzacions i en la formació de guals de vehicles.

Vorades rectes remuntables

Vorades jardí rectes prefabricades de formigó doble capa, específiques per a la delimitació d’espais enjardinats, camins peatonals, parterres, escossells, etc.

Vorades jardí rectes Vorades jardí rectes

Vorades rectes prefabricades de formigó doble capa. Especials per a la formació d’escossells.

Vorades jardí rectes

Vorades remuntades tipus americana de formigó doble capa, especials per a la formació d’illetes i rotondes.

Vorades remuntades tipus americana

Transicions

Nou concepte de peces especials de transició indistintaments de vorades rectes a vorades remuntables.

Transicions

Descarrega’t la informació tècnica de trancisions

Descarrega’t la informació tècnica de trancisions
Prefabricats

Guals

Guals per vehicles.

Guals per vehicles

Guals peatonals.

Guals peatonals

Paviments

Rigoles i llambordes prefabricades de formigó doble capa d’alta qualitat, indicades per la pavimentació de superfícies peatonals, voreres, places i carrers de trànsit lleuger.

Rigoles i llambordes

Plaques prefabricades de formigó doble capa d’alta qualitat, indicades per la pavimentació de superfícies peatonals, voreres, places i carrers de trànsit lleuger.

Plaques prefabricades
Plaques prefabricades

Rajoles prefabricades de formigó doble capa d’alta qualitat, indicades per la pavimentació de superfícies peatonals, voreres, places i carrers de trànsit lleuger.

Rajoles

Peces especials

Peces especials complementàries de formigó.

Peces especials